Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Σχολική Ετοιμότητα

Η μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, προϋποθέτει ανάλογη ωριμότητα και κατάκτηση προαπαιτούμενων επιμέρους ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας, ανεξάρτητα από το νοητικό δυναμικό του παιδιού.

Στη χώρα μας η ηλικία καθορίζει συνήθως την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, ανεξάρτητα από την ωριμότητά του και την απόκτηση των προαπαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μεγάλος αριθμός ανώριμων παιδιών να αδυνατεί να παρακολουθήσει επιτυχώς το σχολικό πρόγραμμα και να εμφανίζονται μαθησιακές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες δυσκολίες.

Η μετάβαση του παιδιού στη σχολική τάξη, με τον ανταγωνισμό, τις συγκρούσεις, τον έλεγχο, τη σύγκριση και την αξιολόγηση, τις υπερβολικές –πολλές φορές- απαιτήσεις και προσδοκίες κ.ά., συχνά συνιστούν τραυματική διαδικασία και εμπειρία για το παιδί, με επίδραση στη μετέπειτα εξέλιξή του.

Για την προστασία και υποστήριξη του παιδιού είναι απαραίτητη η εκτίμηση της σχολικής του ετοιμότητας. Συνυπολογίζονται πολλοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την ψυχοσυναισθηματική, ψυχοκινητική και γλωσσική του ανάπτυξη, την οπτική αντίληψη, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, το χωροχρονικό προσανατολισμό, την αδρή και λεπτή κινητικότητα, την προσοχή, τη μνήμη, την έκφραση, την κατανόηση, την ανάπτυξη της κριτικής και αφηρημένης σκέψης, τις γραφοκινητικές δεξιότητες, τις γνωστικές και αντιληπτικές δυνατότητες κ.λπ.

Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας στο Ινστιτούτο μας, σε ανιχνευτικό επίπεδο γίνεται με το σταθμισμένο πανελλαδικά «Α΄ ΤΕΣΤ» και συμπληρωματικά και με άλλες έγκυρες δοκιμασίες.

Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ανωριμότητας ή άλλων προβλημάτων γίνεται λεπτομερής αναπτυξιακός έλεγχος, με στόχο την ακριβή διάγνωση και προτάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την πρόληψη μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία