Η συμβουλευτική των γονιών στοχεύει να καταστήσει τους γονείς ικανούς να έχουν υγιείς σχέσεις με τα παιδιά τους, να αλλάξουν τυχόν αρνητικές σκέψεις, σχέσεις, πρακτικές και συμπεριφορές και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αρνητικές οικογενειακές καταστάσεις…


Η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των γονιών συνήθως στοχεύει να καθοδηγήσει και να καταστήσει τους γονείς ικανούς να έχουν υγιείς σχέσεις με τα παιδιά τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών, για το οποίο δεν υπάρχει συνήθως προετοιμασία και εκπαίδευση. Οι γονείς βοηθιούνται, μέσα από τη δική τους συνειδητοποίηση και διαφοροποίηση, στην τροποποίηση των αρνητικών συμπεριφορών των παιδιών τους και στην καλύτερη αντιμετώπιση αρνητικών ψυχοσυναισθηματικών καταστάσεων, που σχετίζονται με τις οικογενειακές σχέσεις και τις αρνητικές επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος στους ίδιους τους γονείς, αλλά και στα παιδιά τους…


Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η ελεύθερη και αβίαστη συμμετοχή, η ειλικρίνεια, η διακριτικότητα και ο σεβασμός, η εχεμύθεια και η ελευθερία της τελικής στάσης και συμπεριφοράς.


Οι γονείς μέσα από τη συμβουλευτική καταλήγουν σε διαφοροποίηση στάσεων και συμπεριφορών, σε έναν διαφορετικό τρόπο ερμηνείας των συμπεριφορών των παιδιών τους, αλλά και των δικών τους και χωρίς τυποποιημένες οδηγίες και κανόνες αντιλαμβάνονται τα αίτια και τους μηχανισμούς των οικογενειακών προβλημάτων και κατευθύνονται προς τη λύση τους.


Πολλές φορές χρειάζεται και η συμμετοχή των παιδιών για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να επαναπροσδιοριστούν οι οικογενειακές σχέσεις.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…