Η συμβουλευτική βοηθάει παιδιά και εφήβους να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να επεξεργαστούν αρνητικά συναισθήματα, να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες καταστάσεις, να επαναπροσδιορίσουν την αυτοεικόνα τους, σκέψεις, σχέσεις και συμπεριφορές και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σχολικές ή άλλες αποτυχίες.


Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει παιδιά και εφήβους να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους, να αντιμετωπίσουν αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις που σχετίζονται με αρνητικά βιώματα και δυσάρεστα συμβάντα στη ζωή τους. Βοηθάει επίσης στον επαναπροσδιορισμό σκέψεων και συμπεριφορών που αφορούν οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις, στον επαναπροσδιορισμό της αυτοεικόνας, των στόχων και των επιθυμιών, στην αντιμετώπιση σχολικών ή άλλων αποτυχιών ή δυσκολιών και γενικότερα στην καλύτερη ανταπόκριση στις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής.


Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμβουλευτική είναι η ειλικρίνεια και η γνώση των λόγων που γίνεται η παρέμβαση, η διακριτικότητα και ο σεβασμός, η εχεμύθεια, η ελευθερία της τελικής στάσης και συμπεριφοράς και, ιδίως σε εφήβους, η επιθυμία για συμβουλευτική και η ελεύθερη και αβίαστη συμμετοχή.


Συνήθως χρειάζεται και η συμμετοχή όλης της οικογένειας ή ακόμα πολλές φορές προέχει η συμβουλευτική των γονιών για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των παιδιών ή των εφήβων.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…