Η μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, προϋποθέτει ανάλογη ωριμότητα και κατάκτηση προαπαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας, ανεξάρτητα από το νοητικό δυναμικό του παιδιού. Μειωμένη σχολική ετοιμότητα σημαίνει συνήθως μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.


Στη χώρα μας η ηλικία καθορίζει συνήθως την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, ανεξάρτητα από την ωριμότητά του και την απόκτηση των προαπαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών να μην έχει στην καθορισμένη ηλικία την απαιτούμενη σχολική ετοιμότητα, με επακόλουθο να αδυνατεί να παρακολουθήσει επιτυχώς το σχολικό πρόγραμμα και να εμφανίζονται μαθησιακές δυσκολίες.


Η μετάβαση του παιδιού από την οικογενειακή αγκαλιά και το Νηπιαγωγείο στη σχολική τάξη, μέσα στην οποία συνεχίζεται η αναγκαία κοινωνικοποίηση, αλλά και έρχεται αντιμέτωπο με το συναγωνισμό, τον ανταγωνισμό και τις συγκρούσεις, τον έλεγχο, τη σύγκριση και την αξιολόγηση, τις υπερβολικές –πολλές φορές- απαιτήσεις και προσδοκίες των ενηλίκων και πολλά άλλα, συνιστούν, πολλές φορές, τραυματική διαδικασία και εμπειρία για το παιδί, με επίδραση στη μετέπειτα εξέλιξή του.


Για την προστασία και υποστήριξη του παιδιού μας είναι απαραίτητη η εκτίμηση της σχολικής του ετοιμότητας. Για να εκτιμήσουμε τη σχολική ετοιμότητα ενός παιδιού πρέπει να συνυπολογίσουμε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την ψυχοσυναισθηματική, ψυχοκινητική και γλωσσική του ανάπτυξη, την οπτική αντίληψη και τον οπτικοκινητικό συντονισμό, το χωροχρονικό προσανατολισμό, την αδρή και λεπτή του κινητικότητα, την προσοχή και τη μνήμη, την έκφραση και την κατανόηση, την ανάπτυξη της κριτικής και αφηρημένης σκέψης, τις γραφοκινητικές δεξιότητες, τις γνωστικές και αντιληπτικές δυνατότητες κ.λπ.


Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας στο Ινστιτούτο μας, σε ανιχνευτικό επίπεδο γίνεται με το σταθμισμένο πανελλαδικά «Α΄ ΤΕΣΤ» και συμπληρωματικά και με άλλες έγκυρες δοκιμασίες. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ανωριμότητας ή άλλων προβλημάτων γίνεται λεπτομερής αναπτυξιακός έλεγχος, με στόχο την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση των προβλημάτων και την πρόληψη μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…